Regulamin i zastrzeżenia prawne

Niniejszy regulamin został zaktualizowany dnia 19 listopada 2018 r.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE!

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ REGULAMINOWI.

Przedstawiamy regulamin witryny Hyundai Construction Equipment Europe („my” lub „HCEE”) dostępnej pod adresem www.hyundai.eu („witryna”). Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podporządkowanie się warunkom i postanowieniom zawartym w niniejszym regulaminie. Osoby, które nie akceptują tego regulaminu, nie mogą korzystać z witryny.

 

Zmiany

Zastrzegamy prawo modyfikacji lub aktualizacji niniejszego regulaminu w dowolnej chwili. Jeśli zmodyfikujemy regulamin, włączymy te zmiany do niniejszego dokumentu i skorygujemy datę „ostatniej aktualizacji” zamieszczoną na początku tej strony internetowej. Zmiany regulaminu wchodzą automatycznie w życie w ciągu 2 (dwóch) dni od daty ich opublikowania w niniejszej witrynie. Prosimy o okresowe sprawdzanie, czy regulamin nie został zmieniony. Dalsze korzystanie z niniejszej witryny po opublikowaniu zmian regulaminu stanowi akceptację tych zmian.

Możemy zaktualizować tę witrynę w dowolnym czasie. Chociaż staramy się, aby opisy naszych produktów i usług w witrynie były aktualne, należy zawsze weryfikować ich aktualność u lokalnego dealera. Aby znaleźć najbliższego dealera, należy odwiedzić stronę http://www.hyundai.eu/en/dealers.

 

Przeznaczenie

W witrynie można przeglądać opisy produktów, a także inne dane, teksty, rysunki, programy, pliki audio i wideo oraz zdjęcia, oraz korzystać z nich i pobierać ich niewielkie fragmenty („Treść”) do własnego użytku o charakterze informacyjnym i niekomercyjnym, pod warunkiem pozostawienia w nienaruszonym stanie wszystkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, wyświetlać ani rozprowadzać niniejszej witryny ani jakiejkolwiek jej części bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

Reguły postępowania

Niektóre obszary niniejszej witryny mogą umożliwiać przesyłanie lub publikowanie treści (jak wiadomości i opinie) albo prowadzenie w inny sposób komunikacji z nami i innymi użytkownikami witryny. Następujące czyny każdego użytkownika witryny stanowią naruszenie niniejszego regulaminu:

(a) Korzystanie z witryny w celu popełnienia oszustwa lub innego czynu stanowiącego naruszenie obowiązujących praw lub przepisów;
(b) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie na adres e-mail lub rozprowadzanie dowolnej Treści, do której nie posiada się prawa do przekazywania wynikającego z dowolnego prawa, umowy lub stosunku powierniczego (jak informacje wewnętrzne, poznane informacje poufne lub umowa o poufności);
(c) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie na adres e-mail lub rozprowadzanie informacji należących do innych podmiotów (chronionych przez prawa autorskie, jako znak towarowy, tajemnica handlowa, prawo do prywatności lub inne prawo własności) bez wyraźnej zgody właściciela takich praw; każda osoba, która dopuści się powtórnego naruszenia praw własności intelektualnej innych podmiotów, otrzyma zakaz dostępu do niniejszej witryny i korzystania z niej;
(d) Kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie lub wykorzystywanie do celów komercyjnych jakiejkolwiek części niniejszej witryny, przy założeniu korzystania z elementów treści zgodnie z przeznaczeniem określonym powyżej;
(e) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie na adres e-mail lub rozprowadzanie jakiejkolwiek treści, która jest niezgodna z prawem, zwodnicza, wprowadzająca w błąd, fałszywa, podrobiona, stanowi groźbę, służy dręczeniu, obraźliwa, obsceniczna, pornograficzna, szkalująca, rasistowska lub wątpliwa etycznie bądź stanowi naruszenie praw ochrony danych osobowych innej osoby;
(f) Umyślne podrabianie nagłówków, manipulowanie identyfikatorami lub inne działania służące do ukrycia lub zamaskowania tożsamości użytkownika lub danych kontaktowych;
(g) Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie na adres e-mail lub rozprowadzanie jakichkolwiek Treści zawierających wirusy komputerowe, pułapki, klawisze skróty, bomby czasowe lub inne elementy kodu komputerowego służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego programu lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych;
(h) Korzystanie z jakichkolwiek urządzeń, programów lub procedur w celu zakłócania lub usiłowania zakłócania prawidłowego działania niniejszej witryny;
(i) Korzystanie z jakichkolwiek robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metod bądź podobnych lub równoważnych procesów ręcznych w celu monitorowania lub kopiowania dowolnych stron witryny lub jakiejkolwiek treści bez uprzedniego wyraźnego pisemnego zezwolenia;
(j) Wykonywanie jakichkolwiek działań, które w nieuzasadniony lub nieproporcjonalny, według naszego uznania, sposób obciążają naszą infrastrukturę;
(k) Wysyłanie niezamówionych wiadomości lub informacji reklamowych w jakiejkolwiek formie (spam);
(l) Dekompilowanie, dezasemblowanie lub podejmowanie innymi metodami prób odtworzenia kodu źródłowego lub tajemnic handlowych niniejszej witryny;
(m) Udzielanie pomocy innym osobom w wykonywaniu dowolnego z opisanych powyżej działań albo zezwalanie im na to.

Każdy użytkownik niniejszej witryny

(a) Jest odpowiedzialny za treść, którą tworzy i zamieszcza w niniejszej witrynie, a także za konsekwencje korzystania z tej treści lub jej zamieszczenia;
(b) Jest zobowiązany pilnować, aby treść przesyłana i otrzymywana za pośrednictwem niniejszej witryny była zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami (w tym dotyczących kontroli eksportu) oraz niniejszym regulaminem;
(c) Jest zobowiązany pilnować, aby treść, którą przesyła do niniejszej witryny była dokładna, prawdziwa, aktualna i kompletna.
Możemy zachować treść oraz ujawnić treść i jej pochodzenie, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze uznamy, że takie zachowanie lub ujawnienie jest niezbędne, aby:
(a) Przestrzegać prawa;
(b) Egzekwować niniejszy regulamin;
(c) Odpowiedzieć na zarzuty, że treść narusza prawa innych podmiotów;
(d) Chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste użytkowników witryny, innych osób i nasze własne

 

 Zamieszczanie przez użytkownika

Zamieszczając w witrynie dowolną treść (jak opinia), użytkownik udziela nam bezterminowego, nieodwołalnego, ogólnoświatowego, bezpłatnego i zezwalającego na podlicencjonowanie (wielopoziomowe) zezwolenia na korzystanie z tej treści, reprodukowanie jej, przechowywanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie, rozprowadzanie i przesyłanie do dowolnych celów, oraz zrzeka się z jakichkolwiek praw osobistych i praw do publikacji takiej treści.

 

Monitorowanie użycia

Nie filtrujemy treści zamieszczanych w witrynie i nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania jej zgodności z zasadami, monitorowania lub edytowania. Mamy prawo, ale nie obowiązek, monitorować treść i sposób korzystania z niniejszej witryny w celu usprawniania jej działania, na potrzeby określone przez przepisy i organy nadzoru oraz weryfikowania zgodności z niniejszym regulaminem i naszymi innymi obowiązującymi zasadami i procedurami. Mamy prawo odmówić publikacji lub usunąć dowolną treść z niniejszej, bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do zamieszczającego użytkownika, jeśli, zależnie od własnego uznania, będziemy uważali, że stanowi ona naruszenie niniejszego regulaminu lub z innych przyczyn jest niewłaściwa. Będziemy rozpatrywali ewentualność naruszenia, jeśli otrzymamy na ten temat informacje wystarczające do podjęcia dochodzenia.

 

Ceny

Możemy zdecydować się na podawanie sugerowanych przez producenta cen detalicznych lub cen promocyjnych produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania cen produktu, specyfikacji lub opcji w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Cena sprzedaży jest ostatecznie ustalana przez sprzedającego dealera. Cena zależy od kraju.

 

Specyfikacje

Niektóre specyfikacje wynikają z obliczeń technicznych i nie są rzeczywistymi miarami. Specyfikacje są podawane wyłącznie na potrzeby porównań i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Specyfikacje konkretnych maszyn budowlanych Hyundai mogą odznaczać się pewnymi rozbieżnościami pod względem budowy, wykonania, warunków pracy i innych czynników od standardowych wersji.

Własność intelektualna

My i nasi licencjodawcy posiadamy wszystkie prawa własności intelektualnej do niniejszej witryny. Niniejsza witryna podlega ochronie z tytułu belgijskich i międzynarodowych praw autorskich. Poza zakresem opisanym w punkcie „Przeznaczenie” użytkownik nie może modyfikować, reprodukować, wykonywać ani prezentować (a) treści niniejszej witryny (b) projektu lub układu niniejszej witryny lub poszczególnych sekcji projektu lub układu niniejszej witryny.

 

Łącza

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Witryny, do których prowadzą łącza, nie znajdują się pod kontrolą HCEE i HCEE nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek witryn internetowych, do których prowadzą łącza z niniejszej witryny. Łącza takie nie sugerują naszego poparcia dla zawartości dowolnej innej witryny. Odrzucamy jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki korzystania przez użytkownika z łączy do tych witryn. Zamieszczamy łącza do innych witryn internetowych dla wygody naszych użytkowników, ale korzystają oni z innych witryn internetowych, do których łącza znajdują się w niniejszej witrynie, na własne ryzyko.

O ile osobna pisemna umowa między użytkownikiem a HCEE nie stwierdza inaczej, użytkownik może zamieścić łącze do strony głównej niniejszej witryny we własnej witrynie, o ile przestrzega następujących zasad: (i) każde łącze do niniejszej witryny może zawierać tylko tekst stwierdzający jednoznacznie, że jest to „Witryna Hyundai Construction Equipment”; (ii) wygląd, położenie i inne aspekty łącza nie mogą szkodzić ani osłabiać dobrej reputacji związanej z nazwą HCEE; (iii) łącze musi „wskazywać” adres URL www.hyundai.eu, a nie żadne inne strony niniejszej witryny; (iv) wygląd, położenie i inne atrybuty łącza nie mogą stwarzać fałszywego wrażenia, że dana organizacja lub podmiot jest sponsorowana przez HCEE lub w jakikolwiek inny sposób z nią stowarzyszona lub związana; (v) po kliknięciu łącza przez użytkownika niniejsza witryna musi być wyświetlana na pełnym ekranie, a nie w „ramce” w witrynie, w której znajduje się łącze; (vi) zastrzegamy sobie prawo odwołania naszej zgody na zamieszczenie łącze w dowolnym czasie i według własnego uznania.

 

E-mail

Informacje przesyłane przez Internet na adres e-mail mogą nie być zabezpieczone. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przed wysłaniem na adres e-mail jakichkolwiek danych osobowych lub informacji poufnych.

 

Naruszenia

Niniejszy regulamin podlega, pod wszystkimi względami, prawu belgijskiemu. HCEE zastrzega sobie prawo nakładania wszelkich dozwolonych przez przepisy kar za naruszenia niniejszego regulaminu, w tym zawieszania lub blokowania dostępu do niniejszej witryny. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby HCEE. Jeśli dowolne z postanowień niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieważne lub zostanie uchylone, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków.

 

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego regulaminu prosimy się z nami skontaktować