Ogólne warunki sprzedaży

O ile nie uzgodniono czego innego wyraźnie w formie pisemnej, wszystkie działania, usługi i umowy firmy lub z firmą Hyundai Construction Equipment Europe podlegają ogólnym warunkom sprzedaży podanymi na odwrocie niniejszego dokumentu. Jeśli komunikacja odbywa się za pomocą faksu lub poczty e-mail, musi zostać przesłana zawartość znajdująca się na odwrocie niniejszego dokumentu. Odbiorca dokumentu potwierdza – także milcząco – że, z wyjątkiem sytuacji, gdy pisemnie uzgodniono co innego, że zapoznał się z tymi ogólnymi warunkami sprzedaży i że je zaakceptował.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY Hyundai Construction Equipment Europe

 1. Ogólne
  1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek specjalnych postanowień zawartych w osobnym pisemnym dokumencie, te ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert, propozycji, potwierdzeń zamówienia, formularzy zamówienia lub umów między Hyundai Construction Equipment Europe (firmą działającą zgodnie z prawem Belgii, ze statutową siedzibą pode adresem Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgia zarejestrowaną Centralnej Bazie Przedsiębiorstw pod numerem 0454.495.082, zwanej dalej „HCEE”) i jej klientem (dalej „Klient”). W przypadku rozbieżności miedzy niniejszymi ogólnym warunkami a jakimikolwiek innymi odrębnymi pisemnymi umowami obowiązywać będą postanowienia tych odrębnych umów.
  2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży uznaje się za zaakceptowane przez Klienta przez fakt wystawienia zamówienia lub polecenia, niezależnie od tego, czy miało to formę ustną czy pisemną. Zaakceptowanie niniejszych ogólnych warunków oznacza, że Klient całkowicie rezygnuje z własnych ogólnych warunków (zakupu).
  3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków okaże się niewykonalne lub niezgodne z obowiązującym prawem, nie będzie to miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków, ani na ważność i wykonalność tej części postanowień, które są wykonalne i nie są niezgodne z prawem. W takich sytuacjach strony podejmą negocjacje w dobrej wierze, aby niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienia zastąpić wykonalnymi i zgodnymi z prawem, których zamierzony cel będzie zgodny z pierwotnymi zapisami.
  4. Żadne zastosowanie przez HCEE jednego lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków nie mogą być rozumiane jako zrzeczenie się tych warunków
  5. Klient nie może scedować na strony trzecie swoich umów z HCEE ani jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z tych umów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody HCEE.

   

 2.  Zawarcie umów
  1. Wszystkie cenniki, oferty i propozycje kontraktów ze strony HCEE nie wiążą się z jakimikolwiek zobowiązaniami i służą wyłącznie celom informacyjnym i jako takie nie są wiążące dla HCEE. Cenniki mogą być zmieniane jednostronnie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Wszelkie zamówienia złożone przez Klienta będą dla niego nieodwołalnie wiążące i ostateczne, ale nie będą wiążące dla HCEE. Umowa nie zostanie zawarta między HCEE a Klientem dopóki Klient nie otrzyma potwierdzenia zamówienia od HCEE lub dopóki HCEE nie podpisze jakiejkolwiek innej pisemnej umowy.
  2. Jeśli po złożeniu początkowego zamówienia lub polecenia Klient będzie chciał wprowadzić zmiany do kontraktu, takie zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie, jeśli (i) HCEE wyraźnie zgodzi się i (ii) Klient zgodzi się, że HCEE może przerzucić na Klienta wszelkie korekty cen i koszty związane ze zmianami.
  3. Każde anulowanie zamówienia lub polecenia przez Klienta musi mieć formę pisemną i będzie ważne, jeśli zostanie pisemnie zaakceptowane przez HCEE. W przypadku anulowania zaakceptowanego przez HCEE Klient będzie na skutek działania prawa winny HCEE, bez wzywania do zapłaty i bez interwencji prawnej stałe odszkodowanie w wysokości 20% kwoty netto ceny zakupu, bez uszczerbku dla prawa HCEE do dochodzenia, gdy będzie to miało zastosowanie, odszkodowania z tytułu faktycznie poniesionych szkód.

   

 3. Opis towarów, które mają zostać dostarczone
  1. Opis towarów, które mają zostać dostarczone, będzie dołączony do osobnego potwierdzenia zamówienia przez HCEE i/lub umowy między HCEE a Klientem.
  2. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszych ogólnych warunków Klient potwierdza i akceptuje ograniczenia techniczne, ograniczenia gwarancji i/lub inne uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące towarów, które mają zostać dostarczone zgodnie z ofertą, potwierdzeniem zamówienia, umową między HCEE a Klientem i/lub jakimikolwiek dokumentami przekazanymi przez HCEE Klientowi.

   

 4. Cena, zamówienie dostawa
  1. Zamówienia będą zafakturowane w cenach i na warunkach zapisanych w ofercie, potwierdzeniu zamówienia i/lub umowie. O ile wyraźnie nie określono lub nie uzgodnione inaczej, ceny podane przez HCEE nie zawierają podatku VAT, ceł, kosztów transportu i ubezpieczenia ani innych opłat, podatków i kosztów, które w całości obciążają Klienta.
  2. Czasy dostawy będą podane przez HCEE wyłącznie w celach informacyjnych. Są przybliżone i nie są wiążące dla HCEE. O ile co innego nie zostało wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej, jakiekolwiek opóźnienie dostawy przez HCEE nie daje podstawy do anulowania zamówienia, unieważnienia umowy ani odszkodowania z tytułu poniesionych szkód. HCEE może zawiesić dostawę w dowolnym momencie, jeżeli na Kliencie ciąży obowiązek wypełnienia wobec HCEE jakichkolwiek zobowiązań dowolnej natury, skali i dowolnego pochodzenia.
  3. O ile HCEE zawczasu nie potwierdzi pisemnie czego innego, dostawy mają zawsze miejsce na warunkach ex factory. Klient będzie zawsze odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleń importowych i/lub wymiany.
  4. HCEE wyraźnie zastrzega sobie prawo realizowania częściowych dostaw, które stanowią taką samą liczbę częściowych sprzedaży. Częściowa realizacja zamówienia pod żadnym względem nie może być podstawą odmowy zapłaty za dostarczone towary.
  5. HCEE wyraźnie zastrzega sobie prawo korzystania z podwykonawców wybranych według jej uznania do wypełnienia jej zobowiązań.

   

 5. Płatność i zastrzeżenie tytułu
  1. O ile wyraźnie nie określono inaczej w anulowaniu zamówienia i/lub umowie bądź na fakturze, wszystkie faktury HCEE będą płatne na statutową siedzibę HCEE w euro w momencie dostawy gotówką, przelewem lub czekiem bankowym. Zapłacona ma być kwota netto faktury. Ryzyko różnic kursowych, opłaty bankowe i inne koszty obciążają Klienta.
  2. Wszelkie płatność w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet odsetek i/lub kosztów, a następnie na pokrycie najstarszej zaległej faktury, niezależnie od tego, czy w szczegółach płatności podano co innego.
  3. W przypadku braku całości lub części zapłaty faktury w terminie płatności Klient będzie zgodnie z prawem i bez konieczności powiadomienia o zwłoce winny odsetki od niezapłaconej kwoty faktury w wysokości stopy określonej w ustawie z 2 sierpnia 2002 roku w sprawie zapobiegania zaległości w płatnościach w transakcjach handlowych. Co więcej w przypadku opóźnienia zapłaty faktury Klient będzie zgodnie z prawem i bez konieczności powiadomienia o zwłoce winny stałą kwotę równą 15% niezapłaconej kwoty faktury, przy czym minimalna kwota wynosi 150 EUR za fakturę, bez uszczerbku dla prawa HCEE do dochodzenia, gdy będzie to miało zastosowanie, odszkodowania z tytułu faktycznie poniesionych szkód. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności przekazane pośrednikom, takim jak agenci czy przedstawiciele będą uznawane za nieistniejące.
  4. W przypadku braku zapłaty całości lub części faktury w terminie zapłaty wszystkie pozostałe jeszcze niewymagalne zobowiązania Klienta stają się wymagalne natychmiast i zgodnie z prawem należne w całości bez konieczności powiadomienia o zwłoce. W takim przypadku HCEE dodatkowo zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw bez konieczności powiadomienia o zwłoce i bez prawa do odszkodowania z tytułu szkód, do czasu otrzymania przez HCEE pełnej zapłaty wraz z odsetkami i kosztami, gdy ma to zastosowanie.
  5. Oprotestowanie faktur musi mieć formę pisemną i mieć miejsce w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości, jakości i działania zgłoszone po wyżej wspomnianej dacie nie będą uwzględnione. Oprotestowanie faktury nie zawiesza obowiązku zapłaty przez Klienta. Roszczenie potrącenia na rzecz Klienta jest wyraźnie wykluczone. 
  6. Jeśli w dowolnym momencie HCEE nabierze wątpliwości odnośnie do wiarygodności kredytowej Klienta w wyniku podjęcia kroków prawnych przeciwko Klientowi, w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia zapłaty jakiejkolwiek faktury i/lub w wyniku innych wydarzeń rzucających cień na wiarę w zdolność Klienta do wypełniania zobowiązań lub uniemożliwiających ich wypełnienie, HCEE wyraźnie zastrzega sobie prawo zawieszenia dalszych dostaw i żądania przedpłaty lub innych gwarancji.
  7. Z zastrzeżeniem zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika co innego, wszelkie koszty pozasądowe (takie jak koszty windykacji) i koszty procesowe (koszty pozwów i opłaty), które HCEE musi ponieść, aby skłonić Klienta do wypełnienia swoich zobowiązań (terminowo) obciążają Klienta.
  8. Wystawienie i/lub przyjęcie weksli lub innych zbywalnych dokumentów nie oznacza odnowienia zadłużenia, więc wciąż mają zastosowanie te ogólne warunki sprzedaży.

   

 6. Inspekcja, zażalenia i gwarancja
  1. Przy dostawie Klient natychmiast przyjmie towary i sprawdzi, czy ich jakość odpowiada uzgodnieniom. Przyjmując zamówione towary, Klient potwierdza, że dostawa jest kompletna i bez defektów, zgodna z ofertą, potwierdzeniem zamówienia, umową i/lub listem przewozowym i że nie brakuje żadnych towarów i części.
  2. Wszelkie defekty muszą zostać zgłoszone HCEE pisemnie i niezwłocznie najpóźniej w ciągu (8) dni kalendarzowych od zarejestrowanej daty przyjęcia. Wszelkie ukryte defekty muszą zostać zgłoszone HCEE pisemnie i niezwłocznie najpóźniej w ciągu (8) dni kalendarzowych od ich wykrycia i w ciągu sześciu (6) miesięcy od zarejestrowanej daty przyjęcia. Reklamacja nie zawiesza obowiązku zapłaty przez Klienta. Żadne reklamacje złożone po wymienionych wyżej terminach nie zostaną przyjęte i w żadnym wypadku nie będą dawały podstawy dochodzenia odpowiedzialności, gwarancji lub odszkodowania od HCEE.
  3. W przypadku przyjęcia reklamacji towary muszą pozostać w niezmienionym stanie do inspekcji przez HCEE lub jej przedstawiciela. Towary nie mogą być używane do czasu zakończenia inspekcji. Reklamacje w żadnym wypadku nie będą dawały Klientowi prawa zwrotu całej dostawy towarów, z wyjątkiem sytuacji, gdy HCEE wyraźnie udzieli pisemnej zgody. W takiej sytuacji Klient zwróci wadliwe części na własny koszt do statutowej siedziby HCEE. Zwroty niedopuszczone przez HCEE będą zawsze na wyłączne ryzyko, odpowiedzialność i koszty Klienta.
  4. W przypadku części, które nie zostały wyprodukowane przez HCEE, w tym między innymi opon, urządzeń elektrycznych, czas trwania i zakres gwarancji HCEE jest zawsze ograniczony do gwarancji, jaką HCEE może uzyskać w związku z procedurami jaj dostawcy.
  5. Z zastrzeżeniem zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika co innego, lub jeśli wyraźnie uzgodniono co innego, gwarancja udzielona przez HCEE obejmuje wyłącznie wymianę lub naprawę jakiegokolwiek rodzaju, w czasie uznanym przez HCEE za niezbędny, towarów lub części, które po otrzymaniu pisemnej reklamacji zgodnie z artykułem 6.2, których wadliwość zostanie potwierdzona przez HCEE. Decyzja o wymianie lub naprawie leży w wyłącznej gestti HCEE. O ile co innego nie zostało wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej, wszelkie dodatkowe koszty związane z wymianą lub naprawą, w tym między innymi utratą możliwości użytkowania, koszty przesyłki, cła, oddelegowania personelu w celu dokonania naprawy, regulacji maszyn i wymiany/instalacji części będą zawsze obciążać Klienta.
  6. O ile co innego nie zostało wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej, gwarancja na defekty nie obejmuje (i) użyteczności towarów i/lub przydatności do jakichkolwiek celów, (ii) towarów, które po dostawie zostały zmodyfikowane, zmienione lub wynajęte bez uprzedniej zgody HCEE, (iii) towarów, z których zostało usunięte oznaczenie, (iv) towarów z drugiej reki, (v) towarów, które nie zostały zapłacone w terminie, (vi) towarów, odnośnie do których Klient odrzucił zalecenie HCEE szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji, oraz (vii) towarów uszkodzonych w wyniku normalnego zużycia, nieodpowiedniej konserwacji, nieostrożnego użytkowania lub zaniedbania ze strony Klienta.
  7. Na Kliencie będzie ciążyć obowiązek dowodu odnośnie do defektów.

   

 7. Odpowiedzialność,
  1. W wypadku, gdyby HCEE (w tym jej agenci lub pracownicy) miała ponieść odpowiedzialność wobec Klienta z jakiegokolwiek powodu, taka odpowiedzialność będzie ograniczona do postanowień niniejszego artykułu.
  2. HCEE będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu szkody spowodowanej wadliwością dostarczonych towarów lub szkody wynikającej z wykonania umowy, jeśli i w zakresie, w jakim taka szkoda została spowodowana umyślnie popełnionym błędem lub podstępem, i/lub oszustwem ze strony HCEE lub jej podwykonawców i w zakresie, w jakim Klient udowodni, że HCEE nie wype��niło swoich podstawowych zobowiązań. HCEE nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu innych błędów.
  3. Jeśli HCEE miałby ponieść odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek szkody, maksymalna odpowiedzialność HCEE będzie zawsze ograniczona do 75% zafakturowanej wartości zamówienia złożonego przez Klient, a konkretnie do tej części zamówienia, której dotyczy odpowiedzialność. Gdy szkoda jest pokrywana z ubezpieczenia, odpowiedzialność HCEE będzie zawsze ograniczona do kwoty faktycznie wypłaconej przez ubezpieczyciela.
  4. HCEE ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu przewidywalnych szkód bezpośrednich. HCEE nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkody pośredniej lub niematerialnych, w tym między innymi z tytułu szkód wtórnych, utraty przychodu, sprzedaży, zysków Klienta, straconych oszczędności, niesprzedawalności towarów i szkód stron trzecich.
  5. Klient powinien chronić HCEE przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich wynikających ze szkody związanej z wykonaniem tej umowy, jeśli przyczyny szkody nie można przypisać HCEE.
  6. W celu wyraźnego wykluczenia HCEE Klient będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność wobec własnych klientów, niezależnie od charakteru, przyczyny i zakresu odpowiedzialności.
  7. HCEE w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z nieprawidłowego błędów montażu, instalacji, podłączenia, użytkowania i konserwacji dostarczonych towarów.

   

 8. Przeniesienie własności, przeniesienie ryzyka i ubezpieczenie
  1. Sprzedane towary pozostają wyłączną i pełną własnością HCEE do czasu otrzymania pełnej zapłaty za fakturę, w tym wszelkich kosztów, odsetek i odszkodowań, nawet jeśli w towarach wprowadzono zmiany. Zaliczki będą zatrzymane na poczet pokrycie możliwych strat przy odsprzedaży.
  2. Jeśli Klient dokona odsprzedaży towarów należących do HCEE, Klient natychmiast i na skutek obowiązującego prawa zobowiąże się przekazać HCEE wszelkie przychody uzyskane z takiej odsprzedaży.
  3. Kupujący będzie utrzymywać dostarczone towary w dobrym stanie i nie będzie ich wynajmować, eksportować, sprzedawać ani wprowadzać w nich zmian, dopóki stosowne faktury nie zostaną zapłacone w całości. Do czasu otrzymania pełnej zapłaty Klient będzie zobowiązany na żądanie okazać HCEE NV (lub jej przedstawicielowi) dostarczone towary i do informowania HCEE NV o zmianach swojego adresu lub statutowej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. W przypadku braku zapłaty lub tylko części zapłaty w terminie Klient umożliwi HCEE NV natychmiastowe wycofania sprzedanych towarów z eksploatacji lub odebrania dostarczonych towarów bez dalszych formalności.
  4. Do czasu pełnej zapłaty za fakturę Klient ma wyraźny zakaz używania dostarczonych towarów jako środka zapłaty, obiecywania ich i zastawiania ich jako innego zabezpieczenia. W niezbędnym zakresie niniejsza klauzula będzie uznawana za obowiązującą w odniesieniu do każdej dostawy. Klient niezwłocznie poinformuje HCEE listem poleconym o każ dym przejęciu sprzedanych towarów przez stronę trzecią.
  5. Niezależnie od powyższego Klient ponosi wszelkie ryzyko związane ze sprzedanymi towarami, w tym między innymi ryzyku utraty lub zniszczenia, od momentu, w którym sprzedane towary zostały przejęte w posiadanie przez Klienta.
  6. Do czasu faktycznego przeniesienia własności Klient zabezpieczy sprzedane towary przed wszelkimi zwyczajowymi ryzykami (w tym między innymi utratą, pożarem, zalaniem i kradzieżą) i na pierwsze żądanie przedłoży HCEE stosowną polisę do inspekcji.

   

 9. Unieważnienie
  1. HCEE ma prawo unieważnić umowę z Klientem w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, bez upoważnienia sądowego, bez uprzedniego powiadomienia o zwłoce i bez zapłaty odszkodowania z tytułu szkody w następujących przypadkach: (i) jeśli Klient, pomimo pisemnego powiadomienia o zwłoce, w którym zachowany jest okres zaradczy o długości co najmniej siedmiu (7) dni kalendarzowych, w dalszym ciągu nie wywiązuje się choćby z jednego ze swoich zobowiązań (terminowo i właściwie) wynikających z umowy (w szczególności zapłaty za faktury); (ii) zawieszenie zapłaty lub (złożenie wniosku o) ogłoszenie bankructwa lub postępowanie układowe zgodnie z belgijską Ustawą o Ciągłości Przedsiębiorstw z 31 stycznia 2009 roku (o ile ma zastosowanie zgodnie z Artykułem 35 Ustawy) przez Klienta; (iii) likwidacja lub zaprzestanie działalności Klienta; (iv) jeśli (niektóre) aktywa Klienta zostaną przejęte; (v) jeśli Klient odmówi wpłacenia zaliczki lub złożenia innych gwarancji żądanych przez HCEE lub (vi) jeśli HCEE ma uzasadnione podstawy wątpić, że Klient wypełni swoje zobowiązania wobec HCEE.
  2. W przypadku unieważnienia HCEE zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania z tytuły wszystkich poniesionych przez HCEE kosztów, a wszystkie roszczenia HCEE wobec Klienta będą płatne natychmiast. Jeśli w chwili unieważnienia jakakolwiek część umowy została wykonana (np. wysyłka sprzedanych towarów), HCEE ma prawo unieważnić całą umowę i odzyskać wszystko, co zostało dostarczone i zrealizowane.

 10. Właściwość prawa i sądów
  1. Wszystkie umowy, których dotyczą niniejsze ogólne warunki, a także inne wynikające z nich umowy, podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu, chyba że wyraźnie uzgodniono co innego w formie pisemnej.
  2. Wszelkie spory między stronami umowami podlegającymi niniejszym ogólnym warunkom będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy dystryktu Antwerpia (Belgia). HCEE NV może też według własnego uznania wszcząć postępowanie przed sądami właściwymi dla adresu lub statutowej siedziby Klienta.