• Home
  • > GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE KENNISGEVING

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 19-11-2018

LEES HET VOLGENDE AANDACHTIG DOOR!

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden voor de website van Hyundai Construction Equipment Europe ('we', 'wij' of 'HCEE') die beschikbaar is op www.hyundai.eu (de 'Website'). Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bij te werken of te wijzigen. Wanneer we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, nemen we de wijzigingen op in dit document en passen we de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan op deze webpagina aan. Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden worden automatisch twee (2) dagen na de initiële plaatsing op deze Website van kracht. Controleer deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen. Door deze Website te blijven gebruiken na de plaatsing van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Wij kunnen deze Website op elk gewenst moment bijwerken. Hoewel wij ons best doen om de beschrijvingen van onze producten en verwante services op deze Website up-to-date te houden, kunt u deze informatie het beste verifiëren bij uw lokale dealer. U vindt uw dichtstbijzijnde dealer op http://www.hyundai.eu/en/dealers.

 

Omvang van het gebruik

U kunt kleine gedeelten van de productbeschrijvingen, andere gegevens, tekst, afbeeldingen, software, audio- en videobestanden en foto's op deze Website ('Inhoud') bekijken, gebruiken en downloaden voor informatief, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat. U mag deze Website of enig gedeelte ervan niet wijzigen, weergeven of distribueren zonder vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor te hebben verkregen.

 

Gedragsregels

Op bepaalde gebieden van deze Website is het u mogelijk toegestaan Inhoud (zoals berichten en feedback) te uploaden of plaatsen, of op andere wijze interactie aan te gaan met ons en andere bezoekers van de Website. De volgende handelingen vormen een schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor elke gebruiker van deze Website (u inbegrepen):

(a) Gebruik van de Website voor enig frauduleus of onwettig doel, in strijd met enige toepasselijke wetten of verordeningen;
(b) Uploaden, posten, e-mailen of distribueren van enige Inhoud waarvoor u geen recht hebt om deze te verzenden onder enige wet of onder een contractuele of fiduciaire rechtsverhouding (zoals informatie op basis van voorkennis, vertrouwelijke informatie die is verworven of die onderworpen is aan een geheimhoudingsverklaring);
(c) Uploaden, posten, e-mailen of distribueren van de bedrijfseigen informatie van een andere persoon (ongeacht of deze informatie wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, recht op publiciteit of ander eigendomsrecht) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht; elke persoon waarvan wordt vastgesteld dat deze meermaals de intellectuele eigendomsrechten van anderen heeft geschonden, wordt uitgesloten van toegang tot of gebruik van deze Website;
(d) Kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig gedeelte van deze Website voor commerciële doeleinden, tenzij u items van de Inhoud gebruikt in overeenstemming met het bovenstaande gedeelte Omvang van het gebruik;
(e) Uploaden, posten, e-mailen of distribueren van enige Inhoud die onwettig, bedrieglijk, misleidend, onecht, vervalst, gestolen, dreigend, intimiderend, beledigend, obsceen, pornografisch, lasterlijk, raciaal of etnisch aanstootgevend, of in strijd met de persoonlijke privacyrechten van een andere persoon is;
(f) Opzettelijk vervalsen van kopteksten, manipuleren van identificaties of anderszins deelnemen aan activiteiten die tot doel hebben de identiteit of contactgegevens van een gebruiker geheim te houden of te verhullen;
(g) Uploaden, posten, e-mailen of distribueren van enige Inhoud die softwarevirussen, trap doors (achterdeuren), hotkeys, tijdbommen of enige andere computercode bevat die is ontworpen om de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken;
(h) Gebruik van enig(e) apparaat, software of routine om de juiste werking van deze Website te verstoren of proberen te verstoren;
(i) Gebruik van enige robot, spider, ander automatisch mechanisme, programma, algoritme of methodologie, of enig vergelijkbaar handmatig proces om enige pagina's van de Website of enige Inhoud te bewaken of kopiëren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(j) Ondernemen van enige actie die naar ons eigen oordeel een onredelijke of overmatig grote belasting op onze infrastructuur plaatst;
(k) Verzenden van ongevraagde commerciële berichten of communicatie in enige vorm (spam);
(l) Decompileren, disassembleren, aan reverse-engineering onderwerpen of anderszins proberen de broncode of handelsgeheimen van deze Website te ontdekken; of
(m) Enige persoon helpen bij het uitvoeren van een van de hierboven beschreven activiteiten, of dit toestaan.

Elke gebruiker van deze Website, u inbegrepen,

(a) Is verantwoordelijk voor de Inhoud die hij of zij maakt en indient bij deze Website, en de gevolgen van het gebruik of indienen hiervan;
(b) Is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de Inhoud die de gebruiker verzendt en ontvangt via deze Website voldoet aan alle toepasselijke wetgeving en verordeningen (met inbegrip van de wetten en verordeningen met betrekking tot exportcontrole) en deze Gebruiksvoorwaarden; en
(c) Is verantwoordelijk voor het verzekeren dat alle Inhoud die de gebruiker naar deze Website verzendt, juist, waarheidsgetrouw, up-to-date en volledig is.
Wij kunnen Inhoud bewaren en tevens Inhoud en de oorsprong hiervan onthullen indien dit wettelijk vereist is of wij te goeder trouw van mening zijn dat het bewaren of onthullen hiervan redelijkerwijs noodzakelijk is om:
(a) Te voldoen aan de wetgeving;
(b) Deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;
(c) Te reageren op claims dat enige Inhoud in strijd is met de rechten van derden; of
(d) De rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website, het publiek en ons te beschermen

 

 Gebruikersbijdragen

Door Inhoud (zoals feedback) in te dienen bij deze Website, verleent u ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, in sublicentie te geven (via meerdere lagen) licentie om deze Inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, te reproduceren, in cache op te slaan, op te slaan, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven, te distribueren en te verzenden, en doet u afstand van alle morele rechten en publiciteitsrechten op deze Inhoud.

 

Gebruikscontrole

Wij voeren geen controle vooraf uit van de Inhoud die u indient bij de Website en zijn niet verantwoordelijk voor het bewaken, controleren of bewerken van deze Inhoud. Wij beschikken over het recht, maar zijn niet verplicht, om Inhoud en het gebruik van deze Website te bewaken om de prestaties van de Website te verbeteren, om te voldoen aan wet- en regelgeving en om naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en ander(e) toepasselijk(e) beleid en procedures van ons vast te stellen. Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken te weigeren Inhoud op deze Website te posten of deze te verwijderen, wanneer wij van mening zijn dat deze Inhoud een schending inhoudt van deze Gebruiksvoorwaarden of wij deze om welke reden dan ook anderszins verwerpelijk vinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Wij onderzoeken mogelijke schendingen wanneer informatie onder onze aandacht wordt gebracht die voldoende is om een onderzoek te gelasten.

 

Prijsbepaling

Wij kunnen ervoor kiezen adviesprijzen of speciale promotieprijzen van onze producten en services te vermelden. Wij behouden ons het recht voor om productprijzen, specificaties of opties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De verkopende dealer bepaalt de uiteindelijke verkoopprijs. Prijzen verschillen per land.

 

Specificaties

Bepaalde specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op feitelijke metingen. Specificaties worden uitsluitend ter vergelijking aangeboden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specificaties voor uw specifieke Hyundai bouwmachines verschillen op basis van normale variaties in het ontwerp, de productie, werkomstandigheden en andere factoren.

Intellectueel eigendom

Wij en/of onze licentiegevers zijn eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op deze Website. Deze Website wordt beschermd door Belgische en internationale wetten inzake auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het bovenstaande gedeelte 'Omvang van het gebruik', is het u niet toegestaan (a) de inhoud op deze Website; of (b) het ontwerp of de lay-out van deze Website of van afzonderlijke gedeelten van het ontwerp of de lay-out van deze Website te wijzigen, reproduceren, uit te voeren of weer te geven.

 

Koppelingen

Deze Website kan koppelingen bevatten naar websites die worden geëxploiteerd door andere partijen. HCEE heeft geen zeggenschap over de gekoppelde websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op enige andere websites die zijn gekoppeld aan deze Website. Dergelijke koppelingen houden niet in dat wij instemmen met materiaal op enige andere website, en wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor uw toegang tot dergelijke gekoppelde websites. Wij bieden koppelingen naar andere websites aan voor het gemak van gebruikers, en toegang tot elke andere website die is gekoppeld aan deze Website is voor uw eigen risico.

Tenzij anders bepaald in een schriftelijke overeenkomst tussen u en HCEE, mag u uw website koppelen aan de homepagina van deze Website, vooropgesteld dat u zich houdt aan het volgende koppelingsbeleid: (i) elke koppeling naar deze Website moet enkel een tekstkoppeling zijn en moet duidelijk zijn aangegeven als 'Website van Hyundai Construction Equipment'; (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppeling mogen niet zodanig zijn dat ze de goodwill die is verbonden met de naam van HCEE beschadigen of afzwakken; (iii) de koppeling moet 'wijzen naar' de URL www.hyundai.eu en niet naar andere pagina's binnen deze Website; (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppeling mogen niet de valse schijn wekken dat uw organisatie of eenheid wordt gesponsord door, of verbonden of geassocieerd is met HCEE; (v) wanneer de koppeling wordt geselecteerd door een gebruiker, moet de koppeling deze Website op volledig scherm weergeven en niet in een 'frame' op de koppelende website, en (vi) wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor de koppeling op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken in te trekken.

 

E-mail

E-mailbijdragen via internet zijn mogelijk niet beveiligd. Denk hieraan voordat u persoonlijke of vertrouwelijke informatie via e-mail verzendt.

 

Schendingen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geheel beheerst door de Belgische wetgeving. HCEE behoudt zich het recht voor om bij schending van deze Gebruiksvoorwaarden alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen in te zetten, met inbegrip van het opschorten of blokkeren van uw toegang tot deze Website. Hierbij wordt overeengekomen dat de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van HCEE zal zijn. Als een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of nietig is of wordt, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de resterende voorwaarden.

 

Vragen

 Neem contact op met ons
als u vragen hebt over onze Gebruiksvoorwaarden.