• Home
 • > Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Tenzij expliciet schriftelijk anderszins overeengekomen gelden de algemene verkoopvoorwaarden die op de achterzijde van dit document staan voor alle activiteiten, services en overeenkomsten van of met Hyundai Construction Equipment Europe. Indien dit document via fax of e-mail wordt doorgestuurd, zal ook de achterzijde van dit document worden opgestuurd. De ontvanger van het document bevestigt – ook stilzwijgend – dat hij/zij, behalve indien er schriftelijk bewijs is dat dit niet het geval is, deze algemene verkoopvoorwaarden kent en accepteert.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN Hyundai Construction Equipment Europe

 1. Algemeen
  1. Behoudens de toepassing van eventuele speciale voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden deze algemene verkoopvoorwaarden voor elke aanbieding, aanbesteding, orderbevestiging, orderformulier of overeenkomst tussen Hyundai Construction Equipment Europe (een onderneming onder de Belgische wetgeving, met hoofdzetel te Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, België en met ondernemingsnummer 0454.495.082, hierna 'HCEE') en diens klant (hierna 'Klant'). In geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van deze laatste.
  2. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd door de Klant door het feit dat er een order of instructie is verstrekt, mondeling of schriftelijk. Het accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden houdt bovendien in dat de Klant de toepassing van diens eigen algemene (aankoop)voorwaarden volledig afwijst.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet kan worden afgedwongen of indruist tegen een bepaling van enige verplichte wet, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch op de geldigheid en afdwingbaarheid van het gedeelte van de betreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of in strijd is met de verplichte wetgeving. In dergelijke gevallen zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en wettelijke bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de geest en het doel van de oorspronkelijke bepaling.
  4. Niet-toepassing van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden door HCEE kan niet worden beschouwd als afstand doen van dergelijke bepalingen.
  5. De Klant mag diens overeenkomst(en) met HCEE of enige rechten of plichten onder dergelijke overeenkomst(en) niet toewijzen aan derden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCEE.

   

 2.  Afsluiten van overeenkomsten
  1. Alle prijslijsten, aanbiedingen en contractvoorstellen van HCEE houden geen enkele verplichting in, zijn alleen ter informatie en zijn als dusdanig niet bindend voor HCEE. Prijslijsten kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig worden aangepast. Elke door de Klant geplaatste bestelling zal onherroepelijk en definitief bindend zijn voor de Klant maar zal niet bindend zijn voor HCEE. Er zal pas een overeenkomst worden opgesteld tussen HCEE en de Klant nadat de Klant een orderbevestiging heeft ontvangen van HCEE of nadat HCEE enige andere schriftelijke overeenkomst heeft ondertekend.
  2. Indien de Klant na de initiële order of instructie wijzigingen aan het contract wenst aan te brengen, zullen deze wijzigingen alleen worden uitgevoerd indien (i) HCEE er uitdrukkelijk mee instemt, en (ii) de Klant accepteert dat HCEE alle gekoppelde prijsaanpassingen en kosten die de wijzigingen met zich meebrengen kan doorrekenen aan de Klant.
  3. Enige annulering van een order of instructie door de Klant dient schriftelijk te gebeuren en zal alleen geldig zijn indien deze schriftelijk wordt geaccepteerd door HCEE. In geval van een annulering die wordt geaccepteerd door HCEE zal de Klant volgens de wet HCEE, zonder kennisgeving van ingebrekestelling of juridische tussenkomst, een vaste compensatie verschuldigd zijn van 20% van het nettobedrag van de aankoopprijs, onverminderd het recht van HCEE om, indien van toepassing, compensatie te eisen voor de werkelijk opgelopen schade.

   

 3. Beschrijving van de te leveren goederen
  1. De beschrijving van de te leveren goederen zal worden opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging van HCEE en/of overeenkomst tussen HCEE en de Klant.
  2. Onverminderd de bepalingen van deze algemene voorwaarden bevestigt en accepteert de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of enige andere opmerkingen en voorbehouden betreffende de te leveren goederen zoals opgenomen in de aanbieding, orderbevestiging, overeenkomst tussen HCEE en de Klant en/of in enige andere documentatie die door HCEE aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.

   

 4. Prijs, bestelling en levering
  1. Bestellingen worden gefactureerd aan de prijzen en voorwaarden zoals opgenomen in de aanbieding, orderbevestiging en/of overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anderszins gestipuleerd of afgesproken zijn de door HCEE vermelde prijzen exclusief btw, douanerechten, transport- en verzekeringskosten en/of andere heffingen, belastingen en kosten, die allemaal volledig ten laste zijn van de Klant.
  2. De leveringstijden zullen door HCEE alleen ter informatie worden verstrekt; dit zijn leveringstijden bij benadering, die niet bindend zijn voor HCEE. Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen, kan enige vertraging in de levering door HCEE geen aanleiding geven tot enige annulering van de bestelling, ontbinding van de overeenkomst of compensatie voor schade. HCEE kan de levering te allen tijde opschorten terwijl de Klant nog steeds enige verplichting van enige aard, schaal of oorsprong ten aanzien van HCEE moet voldoen.
  3. Tenzij anderszins schriftelijk vooraf bevestigd door HCEE, zullen leveringen steeds af fabriek gebeuren. De Klant zal steeds verantwoordelijk zijn voor de vereiste import- en/of uitwisselingsvergunningen.
  4. HCEE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen die evenveel gedeeltelijke verkopen vormen. Gedeeltelijke levering van een bestelling kan nooit worden ingeroepen als reden voor weigering van betaling voor de geleverde goederen.
  5. HCEE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor onderaannemers naar keuze aan te werven voor de uitvoering van diens verplichtingen.

   

 5. Betaling en behoud van eigendomstitel
  1. Tenzij uitdrukkelijk anderszins gestipuleerd in de orderbevestiging en/of de overeenkomst of op de factuur, is elke factuur van HCEE te betalen bij de hoofdzetel van HCEE in euro op het moment van levering, in contanten, via overschrijving of via bankcheque. Het nettobedrag van de factuur moet worden betaald. Het risico van de wisselkoers, bankkosten en overige kosten zijn voor rekening van de Klant.
  2. Elke ontvangen betaling wordt geacht eerst de verschuldigde interesten en/of kosten te dekken en vervolgens de oudste openstaande factuur te dekken, ongeacht of dit anders in de betalingsinstructie staat.
  3. Bij totale of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal de Klant bij wet en zonder voorafgaande kennisgeving van ingebrekestelling interesten voor laattijdige betaling verschuldigd zijn op het onbetaalde factuurbedrag ten bedrag van de interestvoet in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de preventie van betalingsachterstallen bij commerciële transacties. Daarnaast, in geval van laattijdige betaling van de factuur, zal de Klant volgens de wet en zonder kennisgeving van ingebrekestelling, een vast bedrag verschuldigd zijn van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 150 per factuur, onverminderd het recht van HCEE om, indien van toepassing, compensatie te eisen voor de werkelijk opgelopen schade. Tenzij anderszins is afgesproken, zullen betalingen aan tussenpartijen zoals agenten of vertegenwoordigers worden beschouwd als onbestaande.
  4. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling van enige factuur op de vervaldatum, zullen alle andere nog niet laattijdige schulden van de Klant onmiddellijk en bij wet volledig te betalen zijn, zonder voorafgaande kennisgeving van ingebrekestelling. In dit geval behoudt HCEE zich bovendien het recht voor de leveringen op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving van ingebrekestelling en zonder compensatie voor schade, totdat HCEE de volledige betaling heeft ontvangen, verhoogd met interesten en kosten indien van toepassing.
  5. Facturen dienen schriftelijk te worden betwist binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst. Elke betwisting betreffende de hoeveelheid, kwaliteit of prestaties die wordt geuit na de voormelde datum, zal niet ontvankelijk zijn. De betwisting van de factuur schort de betaalplicht van de Klant niet op. Overdragen van het gedeelte van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 
  6. Indien HCEE op enig moment twijfels heeft over de kredietwaardigheid van de Klant omwille van juridische stappen tegen de Klant, in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van enige facturen en/of omwille van enige andere identificeerbare gebeurtenis die twijfel zaait in het vertrouwen dat de Klant diens verbintenissen correct kan naleven en/of de naleving ervan onmogelijk maakt, behoudt HCEE zich uitdrukkelijk het recht voor verdere leveringen op te schorten en een voorafgaande betaling of enige (andere) vormen van waarborg te eisen.
  7. Behoudens de toepassing van verplichte wettelijke bepalingen die anderszins stipuleren, zijn alle buitengerechtelijke kosten (zoals incassokosten) en gerechtskosten (kosten van convocaties en vergoedingen) die HCEE dient te betalen om de Klant ertoe aan te zetten diens verbintenissen (tijdig) na te leven, voor rekening van de Klant.
  8. Het ondertekenen en/of accepteren van wisselbrieven of andere handelsdocumenten zal de schuld niet vernieuwen, daarom zullen deze algemene verkoopvoorwaarden van kracht blijven.

   

 6. Inspectie, klachten en garantie
  1. De Klant zal de goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst nemen en zal onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenkomt met wat werd afgesproken. Door de levering van de bestelde goederen te accepteren, bevestigt de Klant dat de levering compleet en zonder defecten is, in overeenstemming met de offerte, orderbevestiging, overeenkomst en/of leveringsnota, en dat er geen goederen of onderdelen ontbreken.
  2. Eventuele defecten moeten onverwijld schriftelijk worden gemeld aan HCEE, ten laatste binnen acht (8) kalenderdagen na de geregistreerde datum van ontvangst. Eventuele latente defecten bij de levering moeten onverwijld schriftelijk worden gemeld aan HCEE, ten laatste binnen acht (8) kalenderdagen nadat ze zijn ontdekt en binnen zes (6) maanden na de geregistreerde datum van ontvangst. Een klacht schort de betaalplicht van de Klant niet op. Enige klacht die wordt geuit na de voormelde tijdstippen, zal niet ontvankelijk worden verklaard en zal nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid, garantie of vergoeding door HCEE.
  3. Indien een klacht ontvankelijk is, dient de Klant de goederen intact te houden voor inspectie door HCEE of diens vertegenwoordiger. De goederen mogen pas worden gebruikt of verkocht nadat de inspectie is voltooid. Klachten geven de Klant nooit het recht de volledige zending van goederen te retourneren, behalve na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCEE. In dergelijke gevallen dient de Klant de defecte onderdelen op eigen kosten te retourneren naar de hoofdzetel van HCEE. Retours die niet zijn toegestaan door HCEE, gebeuren steeds volledig op risico, verantwoordelijkheid en kosten van de Klant.
  4. Voor onderdelen die niet door HCEE zijn geproduceerd, inclusief maar niet beperkt tot banden, elektrische apparatuur en motoren, is de duur en de omvang van de garantie van HCEE steeds beperkt tot de garantie die HCEE kan inroepen met betrekking tot de producent of diens leverancier (back-to-back).
  5. Behoudens de toepassing van verplichte wettelijke bepalingen die anderszins stipuleren of indien uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, omvat de door HCEE geboden garantie alleen de vervanging of reparatie in natura, binnen een periode die noodzakelijk wordt geacht door HCEE, van de goederen of onderdelen die, na ontvangst van een schriftelijke klacht overeenkomstig artikel 6.2, worden erkend door HCEE als defect. HCEE kan naar eigen goeddunken kiezen tussen vervanging en reparatie. Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen, zijn eventuele aanvullende kosten betreffende dergelijke vervanging of reparatie, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van gebruik, verzendkosten, douanekosten, inzetten van personeel voor reparaties, aanpassing van machines en vervanging/installatie van onderdelen, steeds voor rekening van de Klant.
  6. Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen, is de garantie voor defecten niet van toepassing op (i) de bruikbaarheid en/of geschiktheid van de goederen voor om het even welk doel, (ii) goederen die na de levering zijn gewijzigd, aangepast of verhuurd zonder voorafgaande toestemming van HCEE, (iii) goederen waarvan de markering is verwijderd, (iv) tweedehandsgoederen, (v) goederen die niet zijn betaald op de vervaldag, (vi) goederen waarvoor de Klant een aanbeveling van HCEE voor een trainingscursus betreffende het gebruik, de werking en het onderhoud heeft geweigerd, en (vii) beschadigde goederen door normale slijtage, onvoldoende onderhoud, onoordeelkundig gebruik of nalatigheid van de Klant.
  7. De Klant zal de bewijslast betreffende de defecten dragen.

   

 7. Aansprakelijkheid
  1. Indien HCEE (inclusief diens vertegenwoordigers of werknemers) aansprakelijk zou worden gesteld met betrekking tot de Klant voor om het even welke reden, zal dergelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de bepalingen in dit artikel.
  2. HCEE zal alleen aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt door de gebrekkigheid van de goederen die het heeft geleverd of voor de schade als gevolg van de prestaties van de overeenkomst, indien en in zoverre als dergelijke schade is veroorzaakt door een opzettelijke fout of door misleiding en/of fraude door HCEE of diens onderaannemers en in zoverre als de Klant bewijst dat HCEE niet aan een van diens plichten heeft voldaan. HCEE zal niet aansprakelijk zijn voor enige andere fouten.
  3. Indien HCEE aansprakelijk zou worden gesteld voor enige schade, zal de maximale aansprakelijkheid van HCEE steeds beperkt zijn tot 75% van de factuurwaarde van de door de Klant geplaatste bestelling, in het bijzonder tot het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de schade wordt gedekt door de verzekering, zal de aansprakelijkheid van HCEE steeds beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt betaald.
  4. HCEE is alleen aansprakelijk voor voorzienbare, directe schade. HCEE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of ontastbare schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, verlies van omzet, verkoop, winst of klanten, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden.
  5. De Klant zal HCEE schadeloos stellen voor enige claims door derden omwille van schade met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst waarvan de oorzaak niet aan HCEE kan worden toegeschreven.
  6. Met uitdrukkelijke uitsluiting van HCEE is de Klant alleen aansprakelijk en verantwoordelijk ten aanzien van diens eigen klanten, ongeacht de aard, oorzaak of omvang van de aansprakelijkheid.
  7. HCEE zal nooit aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van verkeerde assemblage, installatie, aansluiting, gebruik of onderhoud van geleverde goederen.

   

 8. Overdracht van eigendom, overdracht van risico en verzekering
  1. Verkochte goederen blijven het exclusieve en volledige eigendom van HCEE totdat de factuur volledig is betaald, inclusief eventuele kosten, interesten en compensatie, zelfs indien wijzigingen aan de goederen zijn aangebracht. Betalingen vooraf worden bijgehouden ter compensatie voor mogelijke verliezen bij wederverkoop.
  2. Indien de Klant goederen die eigendom zijn van HCEE verkoopt, zal de Klant onmiddellijk en bij wet alle ontvangsten die voortvloeien uit dergelijke wederverkoop toezeggen aan HCEE.
  3. De Klant zal de geleverde goederen in onberispelijke staat houden en zal ze niet verhuren, exporteren, verkopen of wijzigen zo lang de overeenkomstige facturen nog niet volledig zijn betaald. Totdat de volledige betaling is ontvangen, zal de Klant verplicht zijn de geleverde goederen op verzoek aan HCEE (of diens vertegenwoordiger) te tonen en HCEE te informeren over enige wijziging aan diens hoofdzetel of vestigingsplaats. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zal de Klant toestaan dat HCEE onmiddellijk en zonder verdere formaliteiten de geleverde goederen buiten dienst stelt op de locatie of in beslag neemt.
  4. Totdat de factuur volledig is betaald, is het de Klant uitdrukkelijk verboden de geleverde goederen te gebruiken als betaalwijze, toe te zeggen of te belasten met enig ander verwant recht. In zoverre als nodig is, wordt deze clausule geacht te worden herhaald voor elke levering. De Klant zal HCEE onmiddellijk op de hoogte brengen via aangetekende zending indien enige derde partij beslag legt op de verkochte goederen.
  5. Onverminderd het voorgaande, draagt de Klant alle risico's gekoppeld aan de verkochte goederen, inclusief maar niet beperkt tot risico's van verlies of vernietiging, vanaf het moment dat de verkochte goederen beschikbaar zijn om in bezit te worden genomen door de Klant.
  6. Tot het moment van de effectieve overdracht van eigendom zal de Klant de verkochte goederen verzekeren tegen alle gebruikelijke risico's (inclusief maar niet beperkt tot verlies, brand, waterschade en diefstal) en zal de Klant de relevante verzekeringspolis na het eerste verzoek indienen bij HCEE ter inspectie.

   

 9. Ontbinding
  1. HCEE heeft het recht om de overeenkomst met de Klant op elk moment te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder juridische toestemming, zonder voorafgaande kennisgeving van ingebrekestelling en zonder enige compensatie te betalen voor schade, in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks een schriftelijke kennisgeving van ingebrekestelling mits naleving van een regularisatieperiode van minstens zeven (7) kalenderdagen, in gebreke blijft met betrekking tot de (tijdige en correcte) uitvoering van een of meer plichten als gevolg van de overeenkomst (in het bijzonder betaling van de facturen); (ii) opschorting van betaling of (aanvraag van) faillissement of een schikking onder de Belgische wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen (in zoverre als van toepassing, in overeenstemming met Artikel 35 van de wet) door de Klant; (iii) liquidatie of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien (een deel van) de activa van de Klant in beslag worden genomen; (v) indien de Klant weigert een betaling vooraf uit te voeren of andere garanties te bieden die door HCEE worden gevraagd, of (vi) indien HCEE redelijkerwijs redenen heeft om eraan te twijfelen of de Klant aan diens verplichtingen ten aanzien van HCEE kan voldoen.
  2. In geval van ontbinding behoudt HCEE verder het recht om compensatie te eisen voor alle kosten en schade die HCEE heeft opgelopen en zullen alle claims van HCEE ten aanzien van de Klant onmiddellijk te betalen zijn. Indien op het moment van de ontbinding een deel van de overeenkomst reeds is uitgevoerd (bijv. door verzending van verkochte goederen), heeft HCEE het recht de volledige overeenkomst te ontbinden en alle reeds geleverde goederen of uitgevoerde diensten te recupereren.

 10. Toepasselijke wetgeving en forum
  1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene bepalingen van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die eruit voortvloeien, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen.
  2. Eventuele geschillen tussen de partijen betreffende de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de bevoegdheden en de jurisdictie van de rechtbanken van het district Antwerpen (België). HCEE kan naar eigen goeddunken ook rechtszaken aanspannen bij de rechtbanken van de plaats waar de Klant zijn domicilie of hoofdzetel heeft.